درام ترمز

مجموعه کفشک ترمز

لنت ترمز

ساز و کار تنظیم

مجموعه خشک کن

سیلندر ترمز فنری

مجموعه خشک کن هوا

پین کفشک ترمز جلو

فنر برگشت

میل بادامک ترمز

شیر رله

سوپاپ اصلی ترمز

شیر سرریز

شیر ترمز دستی

شیر ترمز اگزوز

غلتک کفشک ترمز

بوش کفشک ترمز عقب

میخ پرچ

پوشش درام ترمز

مجموعه شلنگ

درام ترمز عقب